பெண்வழிச்சேறல் - Being led by women

 


மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது.
Who dote on wives lose mighty gain
That lust, dynamic men disdain.        901

பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணுத் தரும்.
Who dotes, unmanly, on his dame
His wealth to him and all is shame.        902

இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும்.
Who's servile to his wife always
Shy he feels before the wise.        903

மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்
வினையாண்மை வீறெய்தல் இன்று.
Fearing his wife salvationless
The weaklings' action has no grace.        904

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
நல்லார்க்கு நல்ல செயல்.
Who fears his wife fears always
Good to do to the good and wise.        905

இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாள்
அமையார்தோள் அஞ்சு பவர்.
Who fear douce arms of their wives
Look petty even with god-like lives.        906

பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து.
Esteemed more is women bashful
Than man servile unto her will.        907

நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர்.
By fair-browed wives who are governed
Help no friends nor goodness tend.        908

அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
பெண்ஏவல் செய்வார்கண் இல்.
No virtue riches nor joy is seen
In those who submit to women        909

எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்
பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்.
Thinkers strong and broad of heart
By folly on fair sex do not dote.        910