தீநட்பு - Bad friendship

 


பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.
Swallowing love of soulless men
Had better wane than wax anon.        811

உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.
Who fawn in wealth and fail in dearth
Gain or lose; such friends have no worth.        812

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.
Cunning friends who calculate
Are like thieves and whores wicked.        813

அமரகத்து ஆற் றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.
Better be alone than trust in those
That throw in field like faithless horse.        814

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.
Friends low and mean that give no help-
Leave them is better than to keep.        815

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.
Million times the wise man's hate
Is better than a fool intimate.        816

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.
Ten-fold crore you gain from foes
Than from friends who are vain laughers.        817

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.
Without a word those friends eschew
Who spoil deeds which they can do.        818

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.
Even in dreams the tie is bad
With those whose deed is far from word.        819

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.
Keep aloof from those that smile
At home and in public revile.        820