வெருவந்த செய்யாமை - Avoiding terrorism

 


தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.
A king enquires and gives sentence
Just to prevent future offence.        561

கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.
Wield fast the rod but gently lay
This strict mildness prolongs the sway.        562

வெருவந்த செய்துஒழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.
His cruel rod of dreadful deed
Brings king's ruin quick indeed.        563

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.
As men the king a tyrant call
His days dwindled, hasten his fall.        564

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.
Whose sight is scarce, whose face is foul
His wealth seems watched by a ghoul.        565

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணில னாயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.
Whose word is harsh, whose sight is rude
His wealth and power quickly fade.        566

கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.
Reproofs rough and punishments rude
Like files conquering power corrode.        567

இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறின் சிறுகும் திரு
The king who would not take counsels
Rages with wrath-his fortune fails.        568

செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்.
The king who builds not fort betimes
Fears his foes in wars and dies.        569

கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
இல்லை நிலக்குப் பொறை.
The crushing burden borne by earth
Is tyrants bound to fools uncouth.        570