சிற்றினஞ் சேராமை - Avoiding mean company

 


சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.
The ignoble the noble fear
The mean hold them as kinsmen dear.        451

நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு.
With soil changes water's taste
With mates changes the mental state.        452

மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்.
Wisdom depends upon the mind
The worth of man upon his friend.        453

மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு
இனத்துள தாகும் அறிவு.
Wisdom seems to come from mind
But it truly flows from the kind.        454

மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனம்தூய்மை தூவா வரும்.
Purity of the thought and deed
Comes from good company indeed.        455

மனம்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனம்தூயார்க்கு
இல்லைநன் றாகா வினை.
Pure-hearted get good progeny
Pure friendship acts with victory.        456

மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.
Goodness of mind increases gain
Good friendship fosters fame again.        457

மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து.
Men of wisdom, though good in mind
In friends of worth a new strength find.        458

மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.
Good mind decides the future bliss
Good company gains strength to this.        459

நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்.
No help good company exeeds;
The bad to untold anguish leads.        460