குற்றங்கடிதல் - Avoiding faults

 


செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.
Plenty is their prosperity
Who're free from wrath pride lust petty.        431

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.
Mean pride, low pleasure, avarice
These add blemishes to a prince.        432

தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்.
Though millet-small their faults might seem
Men fearing disgrace, Palm-tall deem.        433

குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றம் தரூஉம் பகை.
Watch like treasure freedom from fault
Our fatal foe is that default.        434

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்.
Who fails to guard himself from flaw
Loses his life like flame-lit straw.        435

தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்பிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு
What fault can be the king's who cures
First his faults, then scans others.        436

செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்.
That miser's wealth shall waste and end
Who would not for a good cause spend.        437

பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.
The gripping greed of miser's heart
Is more than fault the worst apart.        438

வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை.
Never boast yourself in any mood
Nor do a deed that does no good.        439

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.
All designs of the foes shall fail
If one his wishes guards in veil.        440