பகைத்திறந் தெரிதல் - Apparising enemies

 


பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று.
Let not one even as a sport
The ill-natured enmity court.        871

வில்லே ருழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லே ருழவர் பகை.
Incur the hate of bow-ploughers
But not the hate of word-ploughers.        872

ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்.
Forlorn, who rouses many foes
The worst insanity betrays.        873

பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு.
This world goes safely in his grace
Whose heart makes friends even of foes.        874

தன்துணை இன்றால் பகைஇரண்டால் தான்ஒருவன்
இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று.
Alone, if two foes you oppose
Make one of them your ally close.        875

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்.
Trust or distrust; during distress
Keep aloof; don't mix with foes.        876

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவ ரகத்து
To those who know not, tell not your pain
Nor your weakness to foes explain.        877

வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு.
Know how and act and defend well
The pride of enemies shall fall.        878

இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து
Cut off thorn-trees when young they are;
Grown hard, they cut your hands beware.        879

உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்.
To breathe on earth they are not fit
Defying foes who don't defeat.        880