பயனில சொல்லாமை - Against vain speaking

 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்
With silly words who insults all
Is held in contempt as banal.         191

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது
Vain talk before many is worse
Than doing to friends deeds adverse.         192

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை
The babbler's hasty lips proclaim
That "good-for-nothing" is his name.         193

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து
Vain words before an assembly
Will make all gains and goodness flee.         194

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்
Glory and grace will go away
When savants silly nonsense say.         195

பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்
Call him a human chaff who prides
Himself in weightless idle words.         196

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று
Let not men of worth vainly quack
Even if they would roughly speak.         197

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்
The wise who weigh the worth refrain
From words that have no grain and brain.         198

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்
The wise of spotless self-vision
Slip not to silly words-mention.         199

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்
To purpose speak the fruitful word
And never indulge in useless load.         200