பிறனில் விழையாமை - Against coveting another's wife

 
பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்
Who know the wealth and virtue's way
After other's wife do not stray.         141

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல்
He is the worst law breaking boor
Who haunts around his neighbour's door.         142

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்துஒழுகு வார்
The vile are dead who evil aim
And put faithful friends' wives to shame.         143

எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்
Their boasted greatness means nothing
When to another's wife they cling.         144

எளிதுஎன இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி
Who trifles with another's wife
His guilty stain will last for life.         145

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்
Hatred, sin, fear, and shame-these four
Stain adulterers ever more.         146

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன்
He is the righteous householder
His neighbour's wife who covets never.         147

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு
They lead a high-souled manly life
The pure who eye not another's wife.         148

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குஉரியாள் தோள்தோயா தார்
Good in storm bound earth is with those
Who clasp not arms of another's spouse.         149

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.
Sinners breaking virtue's behest
Lust not for another's wife at least.         150