புலால் மறுத்தல் - Abstinence from flesh

 


தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்
What graciousness can one command
who feeds his flesh by flesh gourmand.        251

பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு
The thriftless have no property
And flesh-eaters have no pity.        252

படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றூக்காது ஒன்றன்
உடல்சுவை உண்டார் மனம்.
Who wields a steel is steel-hearted
Who tastes body is hard-hearted.        253

அருளல்லது யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்லது அவ்வூன் தினல்.
If merciless it is to kill,
To kill and eat is disgraceful.        254

உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு
Off with flesh; a life you save
The eater hell's mouth shall not waive!        255

தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல்
None would kill and sell the flesh
For eating it if they don't wish.        256

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்
From eating flesh men must abstain
If they but feel the being's pain.        257

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.
Whose mind from illusion is freed
Refuse on lifeless flesh to feed.        258

அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று.
Not to-kill-and-eat, truly
Excels thousand pourings of ghee!        259

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும்
All lives shall lift their palms to him
Who eats not flesh nor kills with whim.        260