கள்ளாமை - The absence of fraud

 


எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு.
Let him who would reproachless be
From all frauds guard his conscience free.        281

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.
"We will by fraud win other's wealth"
Even this thought is sin and stealth.        282

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.
The gain by fraud may overflow
But swift to ruin it shall go.        283

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.
The fruit that fraud and greed obtain
Shall end in endless grief and pain.        284

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.
Love and Grace are not their worth
Who watch to waylay dozer's wealth.        285

அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்
They cannot walk in measured bounds
who crave and have covetous ends.        286

களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல்.
Men of measured wisdom shun
Black art of fraud and what it won.        287

அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல் நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.
Virtue abides in righteous hearts
Into minds of frauds deceit darts.        288

அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்.
They perish in their perfidy
Who know nothing but pilfery.        289

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுலகு
Even the body rejects thieves;
The honest men, heaven receives.        290