வெகுளாமை - Restraining anger

 


செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கின்என் காவாக்கால் என்
Anger against the weak is wrong
It is futile against the strong.        301

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற
Vain is wrath against men of force
Against the meek it is still worse.        302

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்
Off with wrath with any one.
It is the source of sin and pain.        303

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.
Is there a foe like harmful ire
Which kills the smile and joyful cheer?        304

தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம்.
Thyself to save, from wrath away!
If not thyself the wrath will slay.        305

சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்.
Friend-killer is the fatal rage
It burns the helpful kinship-barge.        306

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.
The wrath-lover to doom is bound
Like failless-hand that strikes the ground.        307

இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று.
Save thy soul from burning ire
Though tortured like the touch of fire.        308

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி எனின்.
Wishes he gains as he wishes
If man refrains from rage vicious!        309

இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை.
Dead are they who are anger-fed
Saints are they from whom wrath has fled.        310