கூடாவொழுக்கம் - Imposture

 


வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும்.
Elements five of feigned life
Of a sly hypocrite within laugh.        271

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம்
தான்அறி குற்றப் படின்
Of what avail are sky-high shows
When guild the conscience gnaws and knows.        272

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று.
Vaunting sainthood while weak within
Seems a grazer with tiger skin.        273

தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.
Sinning in saintly show is like
Fowlers in ambush birds to strike.        274

பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று
ஏதம் பலவுந் தரும்.
Who false within but freedom feign
Shall moan "What have we done" with pain.        275

நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்
Vilest is he who seems a saint
Cheating the world without restraint.        276

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூக்கிற் கரியார் உடைத்து
Berry-red is his outward view,
Black like its nose his inward hue.        277

மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி
மறைந்தொழுகும் மாந்தர் பலர்.
Filthy in mind some bathe in streams
Hiding sins in showy extremes.        278

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கன்ன
வினைபடு பாலால் கொளல்.
Know men by acts and not by forms
Strait arrow kills, bent lute but charms.        279

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்.
No balding nor tangling the hair!
Abstain from condemned acts with care.        280