25. அருளுடைமை - Compassion

 


அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள
The wealth of wealth is wealth of grace
Earthly wealth e'en the basest has.        241

நல்லாற்றால் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
தேரினும் அஃதே துணை.
Seek by sound ways good compassion;
All faiths mark that for-salvation.        242

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல்.
The hearts of mercy shall not go
Into dark worlds of gruesome woe.        243

மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வாற்கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.
His soul is free from dread of sins
Whose mercy serveth all beings.        244

அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும்
மல்லல்மா ஞாலம் கரி
The wide wind-fed world witness bears:
Men of mercy meet not sorrows.        245

பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்
Who grace forsake and graceless act
The former loss and woes forget.        246

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
This world is not for weathless ones
That world is not for graceless swines.        247

பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது.
The wealthless may prosper one day;
The graceless never bloom agay.        248

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம்
Like Truth twisted by confused mind
Wisdom is vain in hearts unkind.        249

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லும் இடத்து.
Think how you feel before the strong
When to the feeble you do wrong.        250