நாட்டு மருந்து

காலை எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் எதை எல்லாம் குடிக்கலாம்!!!